طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته

رديف

عنوان طرح

1

بررسي الگوي SUMOylation و Ubiquitylation در مسموميت با ديازينون و تاثير کروسين برآن

2

بررسي اثر عصاره آبي و الکلي زعفران و مواد موثره آن، سافرانال و کروسين در آلودينيا و هايپر آلژزيا ايجاد شده در مدل درد نوروپاتي فشردگي مزمن عصبي(Chronic Constriction Injury)

3

تهيه نانوذرات هاي مبتني بر پلي اتيلن ايمين (PEI) با وزن مولکولي پائين و ارزيابي کارايي تحويل siRNA توسط آنها

4

سنتز و ارزيابي برون تني ترانسفکشن نانوذرات حاصل از دندريمرهاي هدفمند مبتني بر پلي آميدوآمين (PAMAM) متصل شده به اوليگوآمين-آپتامر

5

استفاده از کمپلکس اکسيد آهن سوپرپارامگنتيک- آپتامر حاوي اپي روبيسين براي عکسبرداري و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تني

6

القاء مرگ سلولي با siRNA رساني هدفمند به سلولهاي بنيادي سرطان کولون با استفاده از کنژوگه کربن‌نانوتيوب-آپتامر

7

بررسي الگوي اتصال پلي اتيلن ايمين به پروتئين هاي سطحي و اثر آن بر بيان پروتئينهاي داخل سلولي در رده سلولي آدنوکارسينوماي کولون

8

بررسي اثر ضد فشار خوني تجويز مزمن عصاره دانه کرفس در رت

9

بررسي اثر عصاره آبي- الکلي آويشن شيرازي وکارواکرول برپاسخ دهي مجاري تنفسي، تعداد و انواع گلبولهاي سفيد، ميانجي هاي التهابي، سيتوکين ها و تغييرات آسيب ريه در خوکجه هندي مدل بيماري مزمن انسدادي ريه      

10

 بررسي  ناهنجاري جنيني ناشي از گاباپنتين  با استفاده از روش کشت جوانه اندام موش             

11

بررسي اثر روتين درسميت عصبي ناشي از آکريل آميد

12

ارزيابي ميزان هموسيستئين سرم در موش هاي باردار مصرف کنندۀ کاربامازپين و تعيين نقش تجويزاسيد فوليک ،ويتامين هاي B12 و B6 در کاهش ميزان هموسيستئين سرم

13

بررسي اثر عصاره آبي چاي سبز درسميت عصبي ناشي از آکريل آميد در رت و سميت سلولي ناشي از آن در سلوهايPC 12

14

بررسي اثر کروسين بر سنگ کليه در رت

15

بررسي الگوي تغييرات آنزيمهاي حاوي پاکت پوريني مانند کينازها و ATPaseها پس از مصرف ديازينون در کبد رت

16

بررسي اثر 3 داروي توپيرامات، زونيسمايد و کوتياپين  بر روي کاهش تمايل به مرفين در مدل ترجيح مکاني شرطي شده و تاثير آن بر سطح پروتئين هاي ERK, CREB, p-CREB  و  p-ERK در هيپوکامپ رت

17

بررسي اثر امولسيون چربي داخل وريدي (اينتراليپيد) برمسموميت حاد ناشي از فنوباربيتال در رت

18

بررسي اثر بررسي اثر عصاره آبي و الکلي زعفران و ماده موثره آن، سافرانال بر روي لرزش ناشي از هارمالين در رت

19

بررسي اثر کلاولانيک اسيد در کاهش تمايل به مرفين در مدل  Conditioned Place Preference در موش سوري

20

بررسي اثر کلاولانيک اسيد، يک مهار کننده رقابتي بتالاکتاماز،  بر روي آلودينيا و هايپر آلژزياي ايجاد شده در درد نوروپاتي مزمن در رت

21

بررسي سميت کربن نانوتيوب هاي عامل دار شده  در موش سوري 

22

بررسي اثرات ضد ميکروبي امپرازول، متيل گزانتين ها به تنهايي و در ترکيب با جنتامايسين عليه گونه هاي استافيلوکوک آرئوس و اشرشيا کلي

23

بررسي اثر هم افزايي ورباسکوزايد، به ليمو و متيل گزانتين ها بر فعاليت ضد ميکربي  جنتامايسين در برابر گونه هاي جداشده ي کلينيکي استافيلوکوک آرئوس و اشرشيا کلي در محيط برون تني

24

تهيه نانو پارتيکل هاي PLGA حاوي کروستين استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطاني به روش برون تني  

25

 اثر کروستين بر اختلال حافظه ناشي از کاهش طولاني مدت جريان خون مغزي در رت

26

بررسي اثر عصاره هگزاني دانه کرفس بر فاکتورهاي خوني در رت هاي سالم و ديابتي         

27

سنتز دندريمر هاي مبتني بر پلي پروپيلن ايمين (PPI) و پلي اميدوامين  (PAMAM)  با وزن مولکولي پائين به عنوان وکتورهاي غير ويروسي مورد استفاده در ژن درماني

28

بررسي رابطه ساختار و اثر ترکيبات مهار کننده آنزيم MMP-12

29

بررسي مکانيسم اثر ضد فشار خوني عصاره هاي آبي-اتانولي و هگزاني دانه ي کرفس در رت

30

انجام Structural Virtual Screening  و تست مهار آنزيمي به منظور يافتن مهار کننده هاي  MMP-12

31

تهيه آپتاسنسور فلورسنت جهت اندازه گيري کلرآمفنيکل بر پايه انتقال انرژي از کوانتوم دات CdTe به اکسيد گرافن

32

بهبود حلاليت کروستين استخراج شده از زعفران با استفاده ا زدندرايمر هاي پلي پروپيلن ايمين (PPI) و پلي اميدو امين ((PAMAM

33

بررسي اثرات ضد افسردگي عصاره آبي زعفران و کروسين و تاثير آن بر سطح پروتئين CREB ، Brain-derived neurotrophic factor و نروپپتيد VGF در بخش کورتکس   مغز رت

34

بررسي اثر عصاره آبي زعفران  در سميت حاد و تحت حاد سافرانال  در رت

35

بررسي اثر کروسين بر سميت عصبي ديسکينزي تاخيري ناشي از مصرف تحت حاد هالوپريدول در رت

36

بررسي اثر پلي گلوتاميک اسيد بر خصوصيات ژن رساني حامل هاي پليمري پلي اتيلن ايمين (PEI) اصلاح شده با آمين هتروسيکل

37

انتقال هدفمند مليتين به سلول هاي سرطاني گليال (C6‍ (با استفاده از آپتامرآنتي نوکلئولينAS1411

38

بررسي تاثير تغييرات کدون هاي ناحيه N-terminal در ميزان بيان سوماتروپين نوترکيب در اشرشياکلي

39

سنتز وکتورهاي مبتني بر اتصال دندريمرهاي پلي کاتيوني به نانو ذرات گرافن اکسايد به عنوان حامل هاي ژن رسان

40

انتقال هدفمند اپي روبيسين به سلول هاي سرطان پستان با استفاده از  modified polyvalent aptamer system

41

plasmonic ELISAغير رقابتي بر مبناي آپتامر براي تشخيص کلرامفنيکول

42

 بررسي  اثر ويتامين ب 12 بر آسيب عصبي ايجاد شده با مت آمفتامين در موش سوري    

43

بررسي اثر امولسيون چربي داخل وريدي (اينتراليپيد) بر آپوپتوز و استرس اکسيداتيو ناشي از  مسموميت حاد هالوپريدول در اندامهاي مغز و ريه خرگوش

44

ايجاد آپتاسنسور بر مبناي الکتروشيمي و رشته مکمل براي تشخيص کانامايسين

45

يا فتن مهار کننده هاي با منشا طبيعي براي آنزيم  ماتريکس متالوپروتئيناز نوع  13 با قابليت درمان استئوآرتريت

46

تشخيص و تعيين مقدار کانامايسين بر مبناي نانوذرات سليکا

 

 

امروز: 21
اين هفته: 21
هفته‌ي گذشته: 353
اين ماه: 1177
ماه گذشته: 1650
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1