انتشارات

 

 
 
 
 
رديف

نام استاد

انتشارات مرکز

1

دكتر محمد رمضاني

 • گیاه درمانی در اطفال، ترجمه 1382، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیوتکنولوژی داروئی: روشهای تهیه و فراورده های داروئی حاصل از آن، تالیف، 1386، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • راهنمای آزمایشگاهی بیولوژی مولکولی، ترجمه 1388، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   

2

دكتر محمد حسن زاده خياط

 • كتاب: تالیف 2 جلد کتاب تخصصی
 • كتاب: بيوفارماسي و كينتيك داروها، جلد اول (1371)، تاليف
 • كتاب روش هاي تجزيه دستگاهي، جلد اول (1379)، تاليف

3

دكتر حسين حسين زاده

 •  عوارض جانبي داروهاي گياهي. تفقدي، محسن و اميري، رضا (مترجمين). ( زير نظر حسين حسين زاده) جلد اول. مشهد. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد.دواسمت و همكاران (1376)
 • عوارض جانبي داروهاي گياهي. تفقدي، محسن (مترجم). ( زير نظر حسين حسين زاده) جلد دوم. مشهد انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد. دواسمت و همكاران (1380)
 • عوارض جانبي داروهاي گياهي. حسين زاده، حسين و تفقدي، محسن (مترجم). جلد سوم. مشهد. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد.دواسمت و همكاران (1385)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امروز: 19
ديروز:30
اين هفته: 121
هفته‌ي گذشته: 318
اين ماه: 575
ماه گذشته: 906